راهنمای تعمیر توستر

3 سال پیش

نکات ایمنی تعمیر توستر

ابتدا دوشاخه سیم رابط را از پریز برق به‌طور کامل بیرون بیاورید، سپس به باز کردن توستر اقدام کنید.
lمراحل تعمیر توستر
سیم اتصال زمین را همواره به بدنه فلزی دستگاه اتصال دهید.مراحل تعمیر توستر
همان‌طور که در تصویر نشان داده‌شده، سیم رابط دستگاه سه سیمه است که یک سیم آن برای اتصال زمین به کار می‌رود. بنابراین دوشاخه سیم رابط را به پریز ارت‌دار وصل کنید تا از خطر برق‌گرفتگی ایمن باشید.مراحل تعمیر توستر
قبل از باز کردن کامل دستگاه نقشه مونتاژ را به‌طور دقیق ترسیم کنید تا بعد از اتمام تعمیر و هنگام مونتاژ دچار اشکال نشوید.
مراحل تعمیر توسترروش باز کردن کارت کنترل سیستم
مرحله ۱
با اهرم کردن پیچ‌گوشتی تخت مناسب دسته بالابرنده برش نان را به سمت بیرون فشار دهید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲
دسته بالابرنده برش نان را از اهرم آن بیرون بیاورید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۳
به‌وسیله پیچ‌گوشتی چهارسو، پیچ‌های نگه‌دارنده قاب پلاستیکی زیر دستگاه را بازکنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۴
به‌وسیله پیچ‌گوشتی تخت مناسب خار پلاستیکی قاب زیر دستگاه را از بدنه آزاد کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۵
بعد از خارج کردن قاب زیری و قسمت داخلی توستر، ولوم پتانسیومتر مطابق تصویر در بدنه دستگاه باقی می‌ماند، لذا نحوه درآوردن آن را از بدنه توستر موردبررسی قرار دهید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۶
با انگشت دست خار سر ولوم را به‌طرف پایین فشار دهید تا سر ولوم از بدنه آزاد شود.مراحل تعمیر توسترمرحله ۷
ولوم پتانسیومتر را با دست بگیرید و آن را از بدنه جدا کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۸
در تصویر دستگاه بازشده و قسمت‌های داخلی و کارت الکترونیکی سیستم در دسترس قرار دارد.
در این مرحله قسمت داخلی دستگاه به‌طور کامل در دسترس است، به‌طوری‌که می‌توانید از هر طرف اطلاعات لازم را از روی دستگاه یادداشت کنید و در مرحله مونتاژ مورداستفاده قرار دهید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۹
تصویر زیر نحوه اتصال کارت و المنت را نشان می‌دهد.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۰
تصویر زیر طرف دیگر دستگاه را نشان می‌دهد که فاقد اتصال‌های الکتریکی است و فقط صفحه منعکس‌کننده حرارتی قرار دارد.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۱
مطابق تصویر سمت دیگر دستگاه هم صفحه منعکس‌کننده حرارتی قرار دارد و فاقد هرگونه اتصال الکتریکی است.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۲
تصویر زیر نحوه سری شدن المنت‌های کناری با المنت میانی را نشان می‌دهد.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۳
به‌وسیله دم‌باریک سرسیم مربوط به سیم رابط المنت کناری (سمت چپ) را از ترمینال خروجی سمت چپ کارت بیرون بیاورید. سرسیم مربوط به سیم رابط المنت سمت راست را هم مطابق تصویر از ترمینال خروجی سمت راست کارت آزاد کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۴
بعد از آزاد کردن سرسیم های مربوط به سیم رابط المنت از ترمینال‌های خروجی کارت، کارت را از جای آن بیرون بیاورید.مراحل تعمیر توستر
مرحله ۱۵
با دم‌باریک سرسیم های سیم رابط را از ترمینال ورودی کارت کنترل الکترونیکی سیستم بیرون بیاورید.مراحل تعمیر توستر

روش باز کردن المنت‌ها

مرحله ۱۶

طبق تصویر سرسیم اتصال زمین را با دم‌باریک بگیرید و آن را از ترمینال اتصال زمین که روی بدنه فلزی دستگاه قرار دارد جدا کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۷
خار فلزی که نگه‌دارنده صفحه منعکس‌کننده حرارت است با دم‌باریک نگه‌دارید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۸
زائده یا خار فلزی را با دم‌باریک صاف کنید تا صفحه منعکس‌کننده حرارت از درگیری آن با قسمت دیگر توستر که نگه‌دارنده خار است آزاد شود.مراحل تعمیر توسترمرحله ۱۹
خار یا زائده فلزی طرف دیگر صفحه صیقلی که منعکس‌کننده حرارت است با دم‌باریک صاف کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۰
صفحه صیقلی را با دم‌باریک بگیرید و از محل درگیر شونده آن آزاد کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۱
صفحه منعکس‌کننده حرارتی روی المنت را طبق تصویربردارید. در این صورت المنت فنری با حفاظ شیشه‌ای قابل‌دسترسی است.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۲
نحوه قرار گرفتن شبکه سیمی و المنت‌ها را یادداشت‌برداری کنید تا در مراحل مونتاژ دستگاه دچار مشکل نشوید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۳
خار یا زائده فلزی قاب فلزی روی دستگاه را با دم‌باریک بگیرید و آن را صاف کنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۴
قاب فلزی را از محل نصب آن بردارید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۵
طبق تصویر شبکه سیمی را از محل نصب آن خارج کنید. هنگام خارج کردن شبکه به وضعیت قرار گرفتن آن کاملاً توجه داشته باشید تا در هنگام جاگذاری مجدد دچار مشکل نشوید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۶
شبکه سیمی دیگر را که از چسبیدن برش نان به المنت جلوگیری می‌کند با دم‌باریک بردارید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۷
با دم‌باریک سرسیم های سیم رابط المنت‌های فنری با حفاظ شیشه‌ای را از ترمینال المنت میانی بازکنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۸
به‌وسیله پیچ‌گوشتی چهارسوی مناسب پیچ‌های پایه فلزی که نگه‌دارنده المنت‌ها است از قاب پلاستیکی زیر دستگاه بازکنید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۲۹
المنت‌ها را با کمک دودست بردارید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۳۰
پایه فلزی نگه‌دارنده المنت‌ها را با دست به سمت خود بکشید و المنت میانی را از جای خود بیرون بیاورید.مراحل تعمیر توستر

روش باز کردن پایه المنت‌ها و بالابرنده

مرحله ۳۱
پایه‌های نگه‌دارنده المنت‌ها را از جای خود بیرون بیاورید.مراحل تعمیر توسترمرحله ۳۲
پایه نگه‌دارنده المنت‌ها و بالابرنده برش نان مطابق تصویر زیر است. وضعیت ظاهری آن را موردبررسی قرار دهید.مراحل تعمیر توسترروش درآوردن هسته U شکل
مرحله ۳۳
تصویر زیر سیم رابط سه رشته‌ای را که یک‌رشته برای فاز، یک‌رشته برای نول و رشته دیگر آن برای اتصال زمین دستگاه است نشان می‌دهد. در این تصویر هسته U شکل در جای خود قرار دارد.مراحل تعمیر توسترمرحله ۳۴
هسته U شکل را به‌صورت کشویی به سمت راست حرکت دهید تا از جای خود خارج شود.مراحل تعمیر توسترمرحله ۳۵
هسته U شکل که در تصویر نشان داده‌شده است نقش مهمی در ایجاد نیروی الکترومغناطیسی برای قفل‌کردن سیستم بالابرنده برش نان دارد.مراحل تعمیر توستر


توجه
عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا درست و صحیح در محل خود قرار گیرند.
به‌عبارت‌دیگر برای بستن قطعات دستگاه باید از انتهای مراحل باز کردن آن شروع کنید و به ابتدای آن برسید. هنگام سوار کردن قطعات توستر برقی، از نقشه مونتاژ که در مراحل باز کردن دستگاه رسم شده استفاده کنید.
توجه
پس از بستن دستگاه دوشاخه سیم رابط آن را به پریز برق وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
چنانچه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن باشد دستگاه سالم است و می‌توان آن را مورد بهره‌برداری قرارداد.

جدول عیب‌یابی، روش‌های رفع عیب، تعمیر و راه‌اندازی توستر برقی

معمولاً کارخانه‌های سازنده توستر برقی برای رفع عیب‌های مختلف هر دستگاه جدول‌هایی را ارائه می‌دهند. این جدول‌ها راهنمای مناسبی برای اجرای مراحل عیب‌یابی آن دستگاه است.

روش رفع عیب، تعمیر و راه اندازی

علت

نوع عیب

پس از اطمینان از برق‌دار بودن شبکه برق منزل، به رفع عیب پریز بپردازید و یا از پریز استفاده کنید

پریز برق ندارد.

توستر به برق وصل شده و برش‌های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت‌ها گرم نمی‌کند.

دوشاخه را تعمیر یا تعویض کنید

دوشاخه معیوب است.

توستر به برق وصل شده و برش‌های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت‌ها گرم نمی‌کند.

پس از اندازه‌گیری اهم سیم رابط، در صورت معیوب بودن سیم رابط، آن را تعویض کنید

سیم رابط معیوب است

توستر به برق وصل شده و برش‌های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت‌ها گرم نمی‌کند.

المنت یا المنت‌های معیوب را تعویض کنید

توستر به برق وصل شده و برش‌های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت‌ها گرم نمی‌کند.

آن را تعمیر یا تعویض کنید.

مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالابرنده برش نان معیوب است و سبب عملکرد دستگاه نمی‌شود.

توستر به برق وصل شده و برش‌های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت‌ها گرم نمی‌کند.

آن را تعویض کنید.

تایمر معیوب است

توستر به برق وصل شده و برش‌های نان در داخل توستر قرار دارد اما المنت‌ها گرم نمی‌کند.

آن را تعویض کنید

در صورت داشتن ترموستات، ترموستات معیوب است.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

ترموستات را تنظیم کنید

ترموستات تنظیم نیست.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

المنت معیوب را تعویض کنید.

در مداراتی که المنت‌ها سری نیستند المنت معیوب است

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

سیم‌های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید.

سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

آن‌ها را تعویض کنید.

تایمر یا ترموستات معیوب است.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

اتصال‌ها را محکم کنید و به ترمیم سیم‌های رابط قطع‌شده بپردازید.

اتصال‌ها شل یا قطع‌شده است.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

ترموستات را تنظیم کنید.

ترموستات تنظیم نیست.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

در دستگاه‌هایی که کلید اصلی قطع و وصل دارند کلید را تعویض کنید.

کلید دستگاه خراب است.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید.

سیستم بالابرنده برش نان معیوب است

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

در صورت امکان آن را تعمیر و در صورت فرسوده بودن قطعات مکانیزم آن را تعویض کنید

مکانیزم قفل الکترومغناطیسی بالابرنده برش نان معیوب است.

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

المنت یا المنت‌های معیوب را تعویض کنید

المنت‌های میانی یا کناری دستگاه معیوب است

نان به‌اندازه کافی برشته نمی‌شود

ترموستات را تنظیم کنید

ترموستات قابل تنظیم نیست

توستر دود می کند.

در صورت امکان تایمر را تعمیر یا تعویض کنید

تایمر دستگاه خراب است

توستر دود می کند.

دستگاه را بازدید کنید و خرده‌های نان را از داخل دستگاه بردارید

خرده‌های نان داخل دستگاه به المنت چسبیده است

توستر دود می کند

مکانیزم بالابرنده برش نان را در صورت امکان تعمیر کنید و درصورتی‌که قابل تعمیر نباشد به تعویض آن بپردازید.

مکانیزم بالابرنده برش نان معیوب است.

یک‌طرف یا دو طرف نان می‌سوزد.

ترموستات یا تایمر را تعویض کنید

ترموستات یا تایمر معیوب است

یک‌طرف یا دو طرف نان می‌سوزد.

ترموستات را تنظیم کنید

ترموستات تنظیم نیست

یک‌طرف یا دو طرف نان می‌سوزد.

سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید

سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است

یک‌طرف یا دو طرف نان می‌سوزد.

آن را تعمیر یا تعویض کنید

مکانیزم بالابرنده و قفل کن دستگاه معیوب است

یک‌طرف یا دو طرف نان می‌سوزد

تایمر یا ترموستات را شناسایی و آن را تعویض کنید.

تایمر یا ترموستات معیوب است

بدنه دستگاه برق‌دار شده است.

ترموستات را تنظیم کنید

ترموستات تنظیم نیست

بدنه دستگاه برق‌دار شده است.

سیم‌های معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید

سیم‌های رابط داخل دستگاه معیوب است

بدنه دستگاه برق‌دار شده است.

پس از رفع عیب دستگاه، سیم اتصال زمین آن را وصل کنید

سیم اتصال زمین دستگاه قطع است

بدنه دستگاه برق‌دار شده است

سیم رابط را تعویض کنید

سیم رابط معیوب است

با وصل دوشاخه ارت‌دار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه برق منزل عمل می‌کند

کارت کنترل را تعمیر یا تعویض کنید

کارت کنترل دستگاه معیوب است

با وصل دوشاخه ارت‌دار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه برق منزل عمل می‌کند

اتصال بدنه دستگاه را رفع کنید

دستگاه اتصال بدنه دارد

با وصل دوشاخه ارت‌دار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه برق منزل عمل می‌کند

سیم‌های رابط معیوب را شناسایی و آن را تعویض کنید

سیم‌های رابط داخلی دستگاه معیوب است

با وصل دوشاخه ارت‌دار دستگاه به پریز برق، فیوز شبکه برق منزل عمل می‌کند

قفل الکترومغناطیسی را در صورت امکان تعمیر یا تعویض کنید

قفل الکترومغناطیسی معیوب است

نان پس از برشته شدن به‌طرف بالا برنمی‌گردد

مکانیزم بالابرنده را تعمیر یا تعویض کنید

مکانیزم بالابرنده برش نان معیوب است

نان پس از برشته شدن به‌طرف بالا برنمی‌گردد

آن‌ها را تعمیر، تنظیم یا تعویض کنید

تایمر یا ترموستات معیوب است

نان پس از برشته شدن به‌طرف بالا برنمی‌گردد

لطفا امتیاز دهید
0
نویسنده مطلب scobar

بدون دیدگاه

رسانه های همکار